نام : بهروز

نام خانوادگی : همتی

تحصیلات : کارشناسی شبکه های کامپیوتری

مدارک بین المللی :

♦ CCNA Routing & Switching
♦ CCNA Security
♦ CCNP Security

سوابق کاری :

 

شرکت ساپکو

 • نصب و راه اندازی

− Cisco ISE

− Wired Dot1   

− Wireless Dot1x 

− Cisco ISE High Avalalibility

− CiscoISE Baclup Configuration

 • پشتیبانی و راه اندازی زیرساخت شرکت ساپکو
 • راه اندازی Wireless LAN Controller  به منظور یکپارچگی در ساختار وایرلس
 • نصب و راه اندازی نرم افزار مانیتورینگ Cisco Prime و ادغام کردن آن با    

شرکت ارکید فارمد:

 • نصب و راه اندازی Cisco ISE
 • Wireless Dot1x , Device Admin , Cisco ISE Backup Configuration
 • نصب و راه اندازی Cisco Firepower 5525x with SFR Module
 • نصب و راه اندازی Cisco WLC و ادغام آن با Cisco ISE

پژوهشگاه صنعت نفت :

 • نصب و راه اندازی Cisco Firepower 2110  
 • نصب و راه اندازی FMC و رجییستر کردن قایروال داخل FMC
 • NAT Configuration
 • Basic Routing Configuration
 • Advance Routing Configuration (OSFP)
 • High Avalibility Configuration

پژوهشگاه نیرو :

 • Cisco ISE  نصب و راه اندازی
 • پیکربندی و راه اندازی Wired Dot1x
 • پیکربندی Dynamic VLAN Assignment
 • Cisco ISE Backup Configuration

توسعه مپنا 3 :

 • Cisco ISE
 • نصب و ره اندازی Wirelessdot1x
 • پشتیبانی  Cisco Wireless ( WLC Base)