دوره های آموزشی F5
ثبت نام اطلاعات دوره پیش نیاز دوره تاریخ شروع ساعت روز شهریه (ریال) مدرس طول دوره (ساعت) نوع برگزاری نام دوره
    Security +
CCNA R&S
99/08/10 8 الی 12 شنبه ها پرهام امام جمعه 35 آنلاین / حضوری F5 BIG-IP Adminintration & Troubleshooting
(Main Training)
    Security +
CCNA R&S
Admin & T- Shoot (Main Training)
Call Call Call پرهام امام جمعه 20 آنلاین / حضوری F5 BIG-IP Adminintration & Troubleshooting
(Advance + Workshop)
    CCNP R&S
F5 BIG-IP Adminintration & Troubleshooting
99/08/12 8 الی 13 دوشنبه ها پرهام امام جمعه 25 آنلاین / حضوری F5 BIG-IP LTM Adminintration
(Main Training)
    CCNP R&S
F5 BIG-IP Adminintration & Troubleshooting(Main Training)
Call Call Call پرهام امام جمعه 20 آنلاین / حضوری F5 BIG-IP  LTM Adminintration
(Advance + Workshop)
    F5 BIG-IP  LTM Adminintration
HTTP Portocol Security
99/08/12 14 الی 19 دوشنبه ها پرهام امام جمعه 70 آنلاین / حضوری F5 BIG-IP ASM/AWAF Adminintration
(Main Training)
    F5 BIG-IP  LTM Adminintration
HTTP Portocol Security
F5 BIG-IP ASM/AWAF Adminintration  (Main Training)
Call Call Call پرهام امام جمعه 40 آنلاین / حضوری F5 BIG-IP  ASM/AWAF Adminintration
(Advance + Workshop)
    DNS Protocol
F5 BIG-IP Adminintration & Troubleshooting
99/08/14 8 الی 13 چهارشنبه ها پرهام امام جمعه 50 آنلاین / حضوری F5 BIG-IP DNS / GTM  Adminintration
(Main Training)
    DNS Protocol
F5 BIG-IP Adminintration & Troubleshooting
F5 BIG-IP DNS / GTM  Adminintration  (Main Training)
Call Call Call پرهام امام جمعه 25 آنلاین / حضوری F5 BIG-IP  DNS / GTM  Adminintration
(Advance + Workshop)
    Security Concepts & Terminology
F5 BIG-IP Adminintration & Troubleshooting
99/08/14 14 الی 19 چهارشنبه ها پرهام امام جمعه 50 آنلاین / حضوری F5 BIG-IP AFM  Adminintration
(Main Training)
    Security Concepts & Terminology
F5 BIG-IP Adminintration & Troubleshooting
F5 BIG-IP AFM  Adminintration  (Main Training)
Call Call Call پرهام امام جمعه 25 آنلاین / حضوری F5 BIG-IP  AFM  Adminintration
(Advance + Workshop)