نام دورهنوع برگزاریطول دوره (ساعت)مدرسمبلغ (ریال)روزساعتتاریخ شروعپیش نیاز دورهتوضیحات
Solutions + Admin & T-shoot
(Full Packages)
آنلاین/حضوری50پرهام امام‌جمعه39,500,000CallCallزمستان 99Security+
Network+
Solutions + Admin & T-shoot + LTM
(Full Packages)
آنلاین/حضوری70پرهام امام‌جمعه55,000,000CallCallزمستان 99Security+
CCNP R&S
Admin & T-shoot + LTM
(Full Packages)
آنلاین/حضوری50پرهام امام‌جمعه39,500,000CallCallزمستان 99Security+
CCNP R&S
Admin & T-shoot + LTM + ASM/AWAF
(Full Packages)
آنلاین/حضوری108 ساعت
بصورت فشرده
پرهام امام‌جمعه


97,000,000شنبه9:0۰ / 18:001400/01/2Security+
HTTP Protocol Security
CCNP R&S
Solutions + Admin & T-shoot + LTM + ASM/AWAF
(Full Packages)
آنلاین/حضوری140پرهام امام‌جمعه110,000,000CallCallزمستان 99Security+
HTTP Protocol Security
CCNP R&S
Admin & T-shoot + LTM + AVR
(Full Packages)
آنلاین/حضوری60پرهام امام‌جمعه47,000,000CallCallزمستان 99Security+
CCNP R&S
Admin & T-shoot + CGNAT
(Full Packages)
آنلاین/حضوری60پرهام امام‌جمعه47,000,000CallCallزمستان 99Network+
IPv6 & Tunneling Techniques
Admin & T-shoot + AFM
(Full Packages)
آنلاین/حضوری70پرهام امام‌جمعه55,000,000CallCallزمستان 99Network+
Security Concepts and Terminology
Admin & T-shoot + DNS
(Full Packages)
آنلاین/حضوری70پرهام امام‌جمعه55,000,000CallCallزمستان 99Network+
Security Concepts & Terminology
DNS Protocol
Admin & T-shoot + LTM + AFM
(Full Packages)
آنلاین/حضوری100پرهام امام‌جمعه78,500,000CallCallزمستان 99Network+
Security Concepts & Terminology
CCNP R&S
Admin & T-shoot + DNS + AFM
(Full Packages)
آنلاین/حضوری100پرهام امام‌جمعه78,500,000CallCallزمستان 99Network+
Security Concepts & Terminology
DNS Protocol
Admin & T-shoot + CGNAT + AFM
(Full Packages)
آنلاین/حضوری100پرهام امام جمعه78,500,000CallCallزمستان 99Network+
Security Concepts & Terminology
IPv6 & Tunneling Techniques
نام دورهنوع برگزاریطول دوره (ساعت)مدرسمبلغ (ریال)روزساعتتاریخ شروعپیش نیاز دورهتوضیحات
F5 Solutions
(Fundamentals)
آنلاین/حضوری30پرهام امام‌جمعهCallCallCallCallSecurity+
Network+
F5 BIG-IP Administration & Troubleshooting
(Main Training)
آنلاین/حضوری35پرهام امام‌جمعهCallشنبه‌ها۸ الی ۱۲99/09/08Security+
CCNA R&S
F5 BIG-IP Administration & Troubleshooting
(Advance + WorkShop)
آنلاین/حضوری20پرهام امام‌جمعهCallCallCallCallSecurity+
CCNA R&S
Admin & T-Shoot (Main Training)
F5 BIG-IP LTM Administration
(Main Training)
آنلاین/حضوری25پرهام امام‌جمعهCallدوشنبه‌ها۸ الی ۱۳99/09/10CCNP R&S
F5 BIG-IP Adminintration & Troubleshooting
F5 BIG-IP LTM Administration
(Advance + WorkShop)
آنلاین/حضوری20پرهام امام‌جمعهCallCallCallCallCCNP R&S
F5 BIG-IP Adminintration & Troubleshooting
(Main Training)
F5 BIG-IP ASM Administration
(Main Training)
آنلاین/حضوری70پرهام امام‌جمعهCallچهارشنبه‌ها۸ الی ۱۳99/09/12F5 BIG-IP LTM Administration
HTTP Protocol Security
F5 BIG-IP ASM Administration
(Advance + WorkShop)
آنلاین/حضوری40پرهام امام‌جمعهCallCallCallCallHTTP Protocol Security
F5 BIG-IP LTM Administration
ASM/AWAF Administration (Main Training)
F5 BIG-IP DNS/GTM Administration
(Main Training)
آنلاین/حضوری50پرهام امام‌جمعهCallدوشنبه‌ها۱۴ الی ۱۹99/09/10BIG-IP Administration & Troubleshooting
DNS Protocol
F5 BIG-IP DNS/GTM Administration
(Advance + WorkShop)
آنلاین/حضوری25پرهام امام‌جمعهCallCallCallCallBIG-IP Administration & Troubleshooting
DNS Protocol
(Main Training) DNS/GTM Administration
F5 BIG-IP AFM Administration
(Main Training)
آنلاین/حضوری50پرهام امام‌جمعهCallچهارشنبه‌ها۱۴ الی ۱۹99/09/12F5 BIG-IP Administration & Troubleshooting
Security Concepts & Terminology
(Main Training) AFM Administration
F5 BIG-IP AFM Administration
(Advance + WorkShop)
آنلاین/حضوری25پرهام امام‌جمعهCallCallCallCallF5 BIG-IP Administration & Troubleshooting
Security Concepts & Terminology
F5 BIG-IP CGNAT Administration
(Carrier Grade NAT)
آنلاین/حضوری50پرهام امام‌جمعهCallCallCallCallCCNA R&S
F5 BIG-IP Administration & Troubleshooting
IPv6 & Tunneling Techniques
F5 BIG-IP AVR Administration
(Application Visibility & Reporting)
آنلاین/حضوری15پرهام امام‌جمعهCallCallCallCallF5 BIG-IP LTM Administration
نام دورهنوع برگزاریطول دوره (ساعت)مدرسمبلغ (ریال)روزساعتتاریخ شروعپیش نیاز دورهتوضیحات
FirePowerآنلاین/حضوری50بهروز همتی17,300,000پنجشنبه و جمعه9 الی 1499/09/06CCNA
ISEآنلاین/حضوری50بهروز همتی17,300,000پنجشنبه و جمعه14:30 الی 19:3099/09/06CCNA
Cisco SD-WAN Solutionآنلاین/حضوری40مصطفی راًفتی17,000,000یکشنبه و سه شنبه18 الی 2099/10/14CCNP Enterprise
CCNP R&S
نام دورهنوع برگزاریطول دوره (ساعت)مدرسمبلغ (ریال)روزساعتتاریخ شروعپیش نیاز دورهتوضیحات
NSE 1,2,3آنلاین/حضوری8شاهرخ نیکبختیان
سروش عنایتی
شهاب زیرکی
4,000,000CallCallCallNetwork+
FortiGate Iآنلاین/حضوری24شاهرخ نیکبختیان11,500,000شنبه/یکشنبه17 الی 2099/09/01Security+
CCNA R&S
FortiGate I آنلاین/حضوری24شهاب زیرکی11,500,000پنجشنبه/جمعه8:30 الی 12:3099/09/06Security+
CCNA R&S
FortiGate Iآنلاین/حضوری24سروش عنایتی11,500,000پنجشنبه/جمعه8:30 الی 12:3099/10/04Security+
CCNA R&S
FortiGate IIآنلاین/حضوری16شاهرخ نیکبختیان7,600,000شنبه/یکشنبه17 الی 2099/09/22Security+
CCNA R&S
FortiGate I
FortiGate IIآنلاین/حضوری16شهاب زیرکی7,600,000پنجشنبه/جمعه 17 الی 2099/09/06 Security+
CCNA R&S
FortiGate I
FortiGate IIآنلاین/حضوری16سروش عنایتی7,600,000پنجشنبه/جمعه17 الی 2099/10/04 Security+
CCNA R&S
FortiGate I
FortiWebآنلاین/حضوری40شاهرخ نیکبختیان18,500,000دوشنبه/چهارشنبه17 الی 2099/09/03Security+
CCNA R&S
HTTP Protocol Security
FortiAnalyzerآنلاین/حضوری16شهاب زیرکی7,600,000پنجشنبه/جمعه13 الی 1799/09/06Security+
CCNA R&S
HTTP Protocol Security
FortiWebآنلاین/حضوری40سروش عنایتی18,500,000پنجشنبه/جمعه13 الی 1799/10/04Security+
CCNA R&S
HTTP Protocol Security
Advanced Threat Protectionآنلاین/حضوری16سروش عنایتی7,600,000CallCallCallFortigate
FortiWeb
FortiMail
Enterprise Firewallآنلاین/حضوری24سروش عنایتی11,500,000CallCallCallFortigate
FortiWeb
FortiAnalyzer
FortiManager
FortiAnalyzerآنلاین/حضوری10شهاب زیرکی
سروش عنایتی
5,000,000CallCallCallFortigate
FortiManagerآنلاین/حضوری16سروش عنایتی7,600,000 CallCallCallTCP/IP
Web Application
FortiADCآنلاین/حضوری8سروش عنایتی4,000,000CallCallCallTCP/IP
آشنایی با پروتکل‌های Mail و مباحث مربوط به رمزنگاری و احراز هویت
Full Package
FG+FMG+SD WAN
آنلاین/حضوری80مصطفی رأفتیcallجمعه هاCall1399/12/01CCNA