دورهمدرسنحوه برگزاریتاریخ شروعروزهای هفتهساعت کلاسمدت دوره (ساعت)
Fortigateکیمیاییحضوری/آنلاین26/01/1402شنبه تا پنجشنبه16-2040
CCNAکیمیاییحضوری/آنلاین04/02/1402شنبه –دوشنبه-چهارشنبه13-1750
Network+رضایی- عیدیحضوری/آنلاین05/02/1402سه شنبه-یکشنبه9-1220
Security+رضایی- عیدیحضوری/آنلاین05/02/1402سه شنبه-یکشنبه14-1720
Cehکیمیاییحضوری/آنلاین05/02/1402سه شنبه-یکشنبه13-1740
Mcseبرقیحضوری/آنلاین07/02/1402پنجشنبه14.30-20.30180
Ceh+pwkفتحیحضوری/آنلاین07/02/1402پنجشنبه8-1260

نام دورهنوع برگزاریطول دورهمدرسمبلغروزساعتتاریخ شروعپیشنیاز دوره
MTCNAآنلاین30حسین طارمیانCallیکشنبه هاCall1400/02/19
MTCREآنلاین20حسین طارمیانCallیکشنبه هاCall1400/02/19
MTCTCEآنلاین24حسین طارمیانCallسه شنبه هاCall1400/02/21
MTCUMEآنلاین20حسین طارمیانCallسه شنبه هاCall1400/02/21
MTCSEآنلاین20حسین طارمیانCallسه شنبه هاCall1400/02/21
نام دورهنوع برگزاریطول دوره (ساعت)مدرسمبلغ (ریال)روزساعتتاریخ شروعپیش نیاز دورهتوضیحات
Admin & T-shoot
(دوره فشرده)
آنلاین/حضوری24پرهام امام‌جمعه36,000,000CallCall1400/04/17Security+
Network+
LTM
(دوره فشرده)
آنلاین/حضوری24پرهام امام‌جمعه36,000,000CallCall1400/04/17Security+
CCNP R&S
DNS
(دوره فشرده)
آنلاین/حضوری64پرهام امام‌جمعه96,000,000CallCall1400/04/17Network+
Security Concepts & Terminology
DNS Protocol
ASM/AWAF
(دوره فشرده)
آنلاین/حضوری64
پرهام امام‌جمعه
96,000,000
CallCall1400/04/16Security+
HTTP Protocol Security
CCNP R&S
AVR
(دوره فشرده)
آنلاین/حضوری4پرهام امام‌جمعه
8,000,000
CallCall1400/04/16Security+
CCNP R&S
AFM
(دوره فشرده)
آنلاین/حضوری64پرهام امام‌جمعه96.000.000CallCall1400/04/16Network+
Security Concepts and Terminology
نام دورهنوع برگزاریطول دوره (ساعت)مدرسمبلغ (ریال)روزساعتتاریخ شروعپیش نیاز دورهتوضیحات
F5 Solutions
(Fundamentals)
آنلاین/حضوری30Callشنبه هاCall1401/02/18Security+
Network+
F5 BIG-IP Administration & Troubleshooting
(Main Training)
آنلاین/حضوری35Callشنبه‌هاCall1401/02/18Security+
CCNA R&S
F5 BIG-IP Administration & Troubleshooting
آنلاین/حضوری20CallCallCallCallSecurity+
CCNA R&S
Admin & T-Shoot (Main Training)
F5 BIG-IP LTM Administration
(Main Training)
آنلاین/حضوری25CallCallCallCallCCNP R&S
F5 BIG-IP Adminintration & Troubleshooting
F5 BIG-IP LTM Administration
(Advance + WorkShop)
آنلاین/حضوری20CallCallCallCallCCNP R&S
F5 BIG-IP Adminintration & Troubleshooting
(Main Training)
F5 BIG-IP ASM Administration
(Main Training)
آنلاین/حضوری70CallCallCall99/09/12F5 BIG-IP LTM Administration
HTTP Protocol Security
F5 BIG-IP ASM Administration
(Advance + WorkShop)
آنلاین/حضوری40CallCallCallCallHTTP Protocol Security
F5 BIG-IP LTM Administration
ASM/AWAF Administration (Main Training)
F5 BIG-IP DNS/GTM Administration
(Main Training)
آنلاین/حضوری50CallCallCallCallBIG-IP Administration & Troubleshooting
DNS Protocol
F5 BIG-IP DNS/GTM Administration
(Advance + WorkShop)
آنلاین/حضوری25CallCallCallCallBIG-IP Administration & Troubleshooting
DNS Protocol
(Main Training) DNS/GTM Administration
F5 BIG-IP AFM Administration
(Main Training)
آنلاین/حضوری50CallCallCallCallF5 BIG-IP Administration & Troubleshooting
Security Concepts & Terminology
(Main Training) AFM Administration
F5 BIG-IP AFM Administration
(Advance + WorkShop)
آنلاین/حضوری25CallCallCallCallF5 BIG-IP Administration & Troubleshooting
Security Concepts & Terminology
F5 BIG-IP CGNAT Administration
(Carrier Grade NAT)
آنلاین/حضوری50CallCallCallCallCCNA R&S
F5 BIG-IP Administration & Troubleshooting
IPv6 & Tunneling Techniques
F5 BIG-IP AVR Administration
(Application Visibility & Reporting)
آنلاین/حضوری15CallCallCallCallF5 BIG-IP LTM Administration
نام دورهنوع برگزاریطول دوره (ساعت)مدرسمبلغ (ریال)روزساعتتاریخ شروعپیش نیاز دورهتوضیحات
Firepowerآنلاین/حضوری50بهروز همتیcallپنجشنبه9-141400/02/16CCNA
ISEآنلاین/حضوری50بهروز همتیcallپنجشنبه14:30-19:301400/02/16CCNA
ISEآنلاین/حضوری50بهروز همتیcallجمعه14:30-19:301400/02/17CCNA
Firepowerآنلاین/حضوری50بهروز همتیcallسه شنبه18-20:301400/02/21CCNA
Firepowerآنلاین/حضوری50بهروز همتیcallشنبه18- 20:301400/02/18CCNA
Cisco SD-WAN Solutionآنلاین/حضوری40مصطفی راًفتیcallدوشنبه وچهارشنبه18-201400/02/15CCNP Enterprise
CCNP R&S
نام دورهنوع برگزاریطول دوره (ساعت)مدرسمبلغ (ریال)روزساعتتاریخ شروعپیش نیاز دورهتوضیحات
NSE 1,2,3آنلاین/حضوری8شاهرخ نیکبختیان
سروش عنایتی
شهاب زیرکی
CallCallCall1400/04/20Network+
FortiGate (NSE4)آنلاین/حضوری24مسعود کیمیایی
سروش عنایتی
شهاب زیرکی
11.300.000CallCall1400/04/19Security+
CCNA R&S
FortiAnalyzerآنلاین/حضوری16شهاب زیرکی
مسعود کیمیایی
CallCallcall1400/04/20Security+
CCNA R&S
HTTP Protocol Security
FortiWebآنلاین/حضوری40سروش عنایتیcallCallCall1400/04/16Security+
CCNA R&S
HTTP Protocol Security
Advanced Threat Protectionآنلاین/حضوری16سروش عنایتیcallCallCallCallFortigate
FortiWeb
FortiMail
Enterprise Firewallآنلاین/حضوری24سروش عنایتیcallCallCallCallFortigate
FortiWeb
FortiAnalyzer
FortiManager
FortiAnalyzerآنلاین/حضوری10شهاب زیرکی
سروش عنایتی
callCallCallCallFortigate
FortiManagerآنلاین/حضوری16سروش عنایتیcallCallCallCallTCP/IP
Web Application
FortiADCآنلاین/حضوری8سروش عنایتیcallCallCallCallTCP/IP
آشنایی با پروتکل‌های Mail و مباحث مربوط به رمزنگاری و احراز هویت
Full Package
FG+FMG+SD WAN
آنلاین/حضوری80مصطفی رأفتیcallCallCall1400/04/17CCNA
splunkحضوری/آنلاین11شاهرخ نیکبختیانcallCallCall1400/04/16