دوره های آموزشی F5مدرسطول دوره (ساعت)ساعتتاریخ شروعروز پیش نیاز دورهنوع برگزاری

ثبت نام اطلاعات بیشتر
F5 BIG-IP Admin & T-Shoot
(Main Training)
پرهام امام جمعه35 ساعت8 الی 12 99/08/10شنبهSecurity +
CCNA R&S
آنلاین / حضوری
ثبت نام
F5 BIG-IP LTM Adminintration
(Main Training)
پرهام امام جمعه25 ساعت8 الی 12 99/08/12دوشنبهCCNP R&S
F5 BIG-IP Adminintration & Troubleshooting
آنلاین / حضوری
ثبت نام
F5 BIG-IP ASM/AWAF Adminintration
(Main Training)
پرهام امام جمعه70 ساعت14 الی 19 99/08/12دوشنبهF5 BIG-IP LTM Adminintration
HTTP Portocol Security
آنلاین / حضوری
ثبت نام
F5 BIG-IP DNS / GTM Adminintration
(Main Training)
پرهام امام جمعه50 ساعت8 الی 13 99/08/14چهارشنبهDNS Protocol
F5 BIG-IP Adminintration & Troubleshooting
آنلاین / حضوری
ثبت نام
F5 BIG-IP AFM Adminintration
(Main Training)
پرهام امام جمعه50 ساعت14 الی 191399/08/14چهارشنبهSecurity Concepts & Terminology
F5 BIG-IP Adminintration & Troubleshooting
آنلاین / حضوری
ثبت نام
F5 BIG-IP Adminintration & Troubleshooting
(Advance + Workshop)
پرهام امام جمعه20 ساعتتماس بگیریدتماس بگیریدCALLSecurity +
CCNA R&S
Admin & T- Shoot (Main Training)
آنلاین / حضوری
تماس با ما
F5 BIG-IP LTM Adminintration
(Advance + Workshop)
پرهام امام جمعه20 ساعتتماس بگیریدتماس بگیریدCALLCCNP R&S
F5 BIG-IP Adminintration & Troubleshooting(Main Training)
آنلاین / حضوری
تماس با ما
F5 BIG-IP ASM/AWAF Adminintration
(Advance + Workshop)
پرهام امام جمعه40 ساعتتماس بگیریدتماس بگیریدCALLF5 BIG-IP LTM Adminintration
HTTP Portocol Security
F5 BIG-IP ASM/AWAF Adminintration (Main Training)
آنلاین / حضوری
تماس با ما
F5 BIG-IP DNS / GTM Adminintration
(Advance + Workshop)
پرهام امام جمعه25 ساعتتماس بگیریدتماس بگیریدCALLDNS Protocol
F5 BIG-IP Adminintration & Troubleshooting
F5 BIG-IP DNS / GTM Adminintration (Main Training)
آنلاین / حضوری
تماس با ما
F5 BIG-IP AFM Adminintration
(Advance + Workshop)
پرهام امام جمعه25 ساعتتماس بگیریدتماس بگیریدCALLSecurity Concepts & Terminology
F5 BIG-IP Adminintration & Troubleshooting
F5 BIG-IP AFM Adminintration (Main Training)
آنلاین / حضوری
تماس با ما